TIMEDU_logo_podstawowe_RGB__

Regulamin Platformy Timedu

1. Platforma PROFIS prowadzona jest w domenie timedu.pl
2. Administratorem Platformy jest PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000994639, NIP 9661979008. We wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną i infrastrukturą Platformy kontakt z Administratorem odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres bok@timedu.pl oraz telefonicznie pod nr +48 667 890 030. Administrator odpowiada na maile w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postępowań reklamacyjnych, o których mowa w Rozdziale XI.
3.Osoba korzystająca z Platformy zobowiązana jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy w formie, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią, w tym umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie, w tym wydrukowanie.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą oraz działaniami lub zaniechaniami Użytkowników lub osób trzecich niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.
6. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Platformy. Z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności ze względów technicznych, Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania funkcjonowania Platformy.
7. Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z następującymi zagrożeniami: zagrożenia
ukierunkowane na informacje (kradzież informacji celem publikacji bądź sprzedaży, fałszowanie informacji), zagrożenia ukierunkowane na infrastrukturę teleinformatyczną (usunięcie danych, zakłócenie funkcjonowania, przejęcie systemu teleinformatycznego), awarie IT, niedostateczne kompetencje.
8. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie jednoznaczną identyfikację stron usługi
świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:
1. Administrator (zwany dalej także PROFIS) – podmiot prowadzący i zarządzający Platformą, PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15, NIP: 9661979008
2. Użytkownik – podmiot korzystający z Platformy, w tym osoba korzystająca ze świadczeń oferowanych przez PROFIS za pośrednictwem Platformy w domenie: timedu.pl, a także nabywca tych świadczeń.
3. Kupujący – nabywca świadczeń PROFIS oferowanych na Platformie,
4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
5. Platforma – strona internetowa dostępna pod adresem www.training4pro.pl, wraz z systemem informatycznym, włącznie z jego  funkcjami i narzędziami służącymi m.in. do zawierania umów oraz interfejsem Platformy
6. Konto Użytkownika – zbiór przekazanych przez Użytkownika danych i ustawień związanych z działaniem usług na Platformie wymagających zalogowania
7. Uczestnik szkolenia – uczestnik biorący udział w szkoleniu typu stacjonarnego i typu on-line w czasie rzeczywistym
8. Materiały – informacje i wszelkie formy wypowiedzi, w tym słowne, graficzne, fotograficzne bądź audio-video, w tym będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 Lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1062.)
9. Serwis – serwis internetowy, który jest prowadzony przez  Profis pod adresem strony internetowej www.timedu.pl
10. Transakcja –wpłaty pieniężne dokonywane za pośrednictwem Serwisu jako cena za nabyte za pośrednictwem strony internetowej www.timedu.pl
11. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 1781 )
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 287 ze zm.)
1. PROFIS zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Platformy. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usługi poprzez zakończenie korzystania z Platformy. Zakończenie korzystania z usługi pozostaje bez wpływu na zawarte umowy, które podlegają wykonaniu i obligują PROFIS i Kupującego do wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.
3. Udostępniając Platformę Administrator umożliwia:
a) bezpłatne zapoznanie się przez Użytkownika z udostępnionymi Materiałami (artykułami, fotografiami, grafikami, reklamami, itp.),
b) bezpłatne zamówienie „newslettera”
c) nabycie świadczeń z oferty Administratora
4. Rozpoczęcie korzystania z Platformy bez rejestracji umożliwia jedynie zapoznanie się z Materiałami udostępnionymi przez Administratora w celach poglądowych i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
5. Zamówienie „newslettera” bądź zakupienie świadczenia z oferty PROFIS wymaga założenia Konta Użytkownika na Platformie.
6. Szczegółowe warunki zakładania Konta Użytkownika na Platformie reguluje Rozdział V.
7. Administrator umożliwia nabycie świadczeń z oferty PROFIS na warunkach wskazanych w Rozdziale VI.
8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego, zgodnego i kompatybilnego z Platformą oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej,
c) korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
d) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników
9. Administrator umożliwia korzystanie z Materiałów zamieszczonych na Platformie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu zamawiania „newslettera” oraz w celu zawierania i wykonania umów sprzedaży dotyczących świadczeń z oferty PROFIS. Wykorzystywanie w innym zakresie Materiałów należących do Administratora lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora lub ich właściciela.
10. Platforma może zawierać odnośniki reklamowe przenoszące Użytkowników do innych witryn internetowych. Jeśli Użytkownik kliknie w odnośnik i opuści Platformę, wówczas Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i bezpieczeństwo Użytkownika podczas korzystania z tej strony.
Do korzystania z Platformy wymagany jest:
a) dostęp do Internetu
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
d) do zamówienia „newsletter’a” bądź zakupu świadczenia z oferty Administratora, Użytkownik musi posiadać Konto Użytkownika na Platformie
1. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Dany Użytkownik może założyć tylko jedno Konto.
3. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest przejście przez Użytkownika procedury rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska/nazwy z NIP, adresu, adresu e-mail, numeru PWZ, nr telefonu, danych niezbędnych do realizacji płatności za zamówienie czy do wystawienia faktury, a także hasła, składającego się z minimum 8 znaków oraz złożenie odpowiednich oświadczeń. Użytkownik otrzymuje następnie link aktywacyjny na podany adres e-mail. Po kliknięciu na link Konto jest aktywowane.
4. Podane dane w postaci adresu e-mail i hasła będą służyły Użytkownikowi do logowania się do Konta Użytkownika.
5. Użytkownik podczas procesu rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych w celu związanym z funkcjonowaniem Konta Użytkownika.
6. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych w celach marketingowych, na otrzymywanie od PROFIS i jego partnerów informacji handlowej oraz na otrzymywanie „newsletter’a”. Powyższe zgody są dobrowolne, a ich brak nie wpływa na dostęp do Konta Użytkownika.
7. Użytkownik powinien chronić wskazane przy rejestracji hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.
8. W przypadku utraty hasła PROFIS umożliwia Użytkownikowi odzyskanie tego hasła przy pomocy udostępnionej na Platformie funkcjonalności z wykorzystaniem podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a PROFIS zostaje zawarta po założeniu Konta Użytkownika, w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty elektronicznym przelewem bankowym on-line w ramach bankowości elektronicznej, za pośrednictwem przelewy24.pl lub kartą kredytową,
c) otrzymania przez Kupującego od PROFIS potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej
2. Złożenie przez Kupującego zamówienia w systemie on-line może nastąpić do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia danego świadczenia.
3. Ceny świadczeń oferowanych przez PROFIS zawierają podatek VAT/są cenami brutto.
4. W systemie sprzedaży on-line jest możliwość zakupu m.in:
– pojedynczego szkolenia typu stacjonarnego
– pojedynczego szkolenia on-line w czasie rzeczywistym lub do odtworzenia w określonym przedziale czasowym
– wszystkich szkoleń on-line dostępnych na Platformie do odtworzenia w określonym przedziale czasowym w ramach usługi dostępu do całości zasobu Portalu
– wszystkich szkoleń on-line dostępnych na Platformie do odtworzenia w okresie roku z miesięczną płatnością abonamentową w ramach usługi dostępu do całości zasobu Portalu
5. Przy zakupie on-line płatności realizowane są kartą kredytową lub elektronicznym przelewem bankowym on-line w ramach bankowości elektronicznej, za pośrednictwem przelewy24.pl, który jest administratorem danych osobowych osób dokonujących płatności za pośrednictwem tego Serwisu.
6. Złożone zamówienie powinno być opłacone w ciągu 15 minut. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
7. Kupujący realizuje transakcję poprzez e-przelew oraz karty płatnicze na konto Administratora, w następujący sposób:
a) Kupujący wybiera formę płatności,
b) Kupujący jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe PROFIS pod rygorem niezrealizowania danej płatności; Kupujący winien zachować unikalny identyfikator Transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;
c) każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PROFIS jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty;
d) po dokonaniu przez Kupującego wpłaty PROFIS lub Serwis niezwłocznie potwierdza w banku poprawne wykonanie płatności;
e) w przypadku płatności elektronicznym przelewem bankowym on-line obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta Serwisu w takim banku poprzez Internet.
8. Zakup świadczenia z oferty PROFIS jest potwierdzany w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie Użytkownika, w postaci linku do szkolenia on-line bądź załącznika PDF. Załącznik PDF należy wydrukować we własnym zakresie i okazać go przy wejściu na szkolenie. Do wydrukowania załącznika w formacie PDF niezbędna jest instalacja darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Do wydruku należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Załącznik PDF można również zrealizować poprzez jego okazanie na ekranie urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy).
9. W przypadku niespełnienia świadczenia z przyczyn leżących po stronie PROFIS Administrator zwraca pieniądze za zakupione świadczenia.
1. Szkolenia stacjonarne organizowane są w czasie i miejscu wskazanym w formularzu zamówienia. W tym samym miejscu PROFIS określa cenę szkolenia i szczegółowy zakres świadczenia szkoleniowego PROFIS, w szczególności temat, zagadnienia objęte programem, osobę prowadzącego i gwarantowane materiały szkoleniowe.
2. Szkolenia typu on-line w czasie rzeczywistym organizowane są w czasie wskazanym w formularzu zamówienia. W tym samym miejscu PROFIS określa cenę szkolenia i szczegółowy zakres świadczenia szkoleniowego PROFIS, w szczególności temat, zagadnienia objęte programem, osobę prowadzącego i gwarantowane materiały szkoleniowe.
3. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym oraz on-line w czasie rzeczywistym jest zarejestrowanie przez Administratora odpłatności za szkolenie najpóźniej w chwili jego rozpoczęcia.
4. Uczestnicy szkolenia typu stacjonarnego i typu on-line w czasie rzeczywistym biorą udział w szkoleniu osobiście. Udział potwierdzany jest odpowiednio: osobistym podpisem na liście obecności lub zalogowaniem się na Platformie za pośrednictwem przesłanego po zakupieniu usługi kodu dostępowego. Do udziału w szkoleniu typu on-line w czasie rzeczywistym potrzebny jest komputer PC z procesorem o częstotliwości 1 GHz lub wyżej albo SoC (System on a Chip), z pamięcią RAM 1 GB dla wersji 32-bitowej lub 2 GB dla wersji 64-bitowej, z kartą graficzną biblioteki DirectX 9 lub nowsze ze sterownikiem WDDM 1.0, wyświetlaczem Super VGA o rozdzielczości 1024 x 768, oprogramowanie: system Windows 7 lub nowszy, system OS X El Capitan 10.11 lub nowszy, 64-bitowy system Ubuntu 18.04, Debian 10, openSUSE 15.2, Fedora Linux 32 lub ich nowsze wersje, przeglądarki: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome lub też Apple Safari.
5. Uczestnicy szkolenia typu stacjonarnego i typu on-line w czasie rzeczywistym zobowiązani są do wypełnienia ankiety wstępnej, testu kompetencji po przeprowadzonym szkoleniu oraz ankiety końcowej.
6. Przebieg szkolenia typu stacjonarnego i typu on-line w czasie rzeczywistym jest rejestrowany. Przystąpienie do szkolenia oznacza, że jego uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie jego wizerunku i wypowiedzi w trakcie szkolenia w celach marketingu i kontroli oraz prowadzenia przez PROFIS działalności szkoleniowej na warunkach wynikających z Regulaminu.
7. Ukończenie szkolenia typu stacjonarnego lub on-line w czasie rzeczywistym, potwierdzane jest certyfikatem PROFIS. Warunkiem wydania certyfikatu jest potwierdzenie 70 % obecności w czasie trwania szkolenia, wypełnienie ankiet i testu kompetencji.
8. Szkolenie do odtworzenia w określonym przedziale czasowym lub w okresie roku z miesięczną płatnością abonamentową w ramach usługi dostępu do całości zasobu Portalu, zakupione za pośrednictwem formularza, gdzie PROFIS określa szczegółowy zakres świadczenia szkoleniowego, w szczególności temat, zagadnienia objęte programem, osobę prowadzącego oraz czas dostępności szkolenia, odbywa się poprzez uruchomienie nagrania szkolenia przy wykorzystaniu kodu dostępowego, przesłanego po zakupieniu usługi. Do uruchomienia szkolenia potrzebny jest komputer PC z procesorem o częstotliwości 1 GHz lub wyżej albo SoC (System on a Chip), z pamięcią RAM 1 GB dla wersji 32-bitowej lub 2 GB dla wersji 64-bitowej, z kartą graficzną biblioteki DirectX 9 lub nowsze ze sterownikiem WDDM 1.0, wyświetlaczem Super VGA o rozdzielczości 1024 x 768, oprogramowanie: system Windows 7 lub nowszy, system OS X El Capitan 10.11 lub nowszy, 64-bitowy system Ubuntu 18.04, Debian 10, openSUSE 15.2, Fedora Linux 32 lub ich nowsze wersje, przeglądarki: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome lub też Apple Safari.. Szkolenie udostępniane jest w określonym przedziale czasowym. Uczestnik może przerwać szkolenie w wybranym przez siebie momencie i rozpocząć je na nowo lub dokończyć wyświetlanie do upływu przedziału czasowego dostępności szkolenia.
9. Spis wszystkich szkoleń dostępnych na Platformie wraz ze szczegółowym opisem każdego z nich zawarty jest w zakładce ”Strona główna” lub „Moje konto – moje kursy”
10. Warunkiem dostępu do całości zasobu Portalu jest uiszczenie odpłatności jednorazowo za cały okres z góry lub bieżące uiszczanie opłat abonamentowych.
11. Termin płatności abonamentowych to ostatni dzień miesiąca poprzedzającego. W przypadku opóźnienia w zapłacie Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do zasobów Portalu do czasu uregulowania wszystkich przeterminowanych płatności abonamentowych. Okres zablokowania dostępu do zasobów Portalu nie przedłuża czasu dostępu do zasobów Portalu.
12. PROFIS nie wyraża zgody na rejestrowanie, powielanie i rozpowszechnianie szkoleń ze swojej oferty, w szczególności publiczne wyświetlanie i odtwarzanie szkoleń jest zabronione.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników szkoleń w rozumieniu RODO jest PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000994639, NIP 9661979008, tel +48 667 890 030 , e-mail bok@timedu.pl
2. PROFIS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
3. Wszystkie dane podane przez Użytkownika i Uczestnika szkolenia są automatycznie szyfrowane przed transmisją do PROFIS bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
4. Administrator gromadzi następujące rodzaje informacji:
a) dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa z NIP, numer PWZ, adres, adres e-mail, nr telefonu, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie bądź do wystawienia faktury,
b) dane osobowe Uczestnika szkolenia podawane w trakcie procedury składania zamówienia na szkolenie typu stacjonarnego i typu on-line w czasie rzeczywistym oraz potwierdzania obecności: imię i nazwisko, wizerunek,
c) dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies); przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies (Rozdział IX),
d) wizerunek uczestników szkoleń utrwalony w nagraniach
5. Dane osobowe podane są dobrowolnie i przetwarzane w jednym lub kilku poniższych celach:
a) założenia i prowadzenia Konta Użytkownika na Platformie – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
b) wykonania bezpłatnej usługi „newslettera” – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
c) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży świadczeń z oferty PROFIS oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego oraz dla celów rachunkowości i rozliczeń, w tym podatkowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, i c i f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest zawarcie i wykonanie umowy oraz prowadzenie działalności szkoleniowej przez ADO zgodnie z Regulaminem Platformy PROFIS
6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika i/lub Uczestnika szkoleń.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w szczególności podmioty prowadzące audyty, kontrole i ewaluacje.
8. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku prowadzenia Konta Użytkownika – do czasu skasowania Konta Użytkownika na Platformie, co nie koliduje z niezbędnym okresem przechowywania, gdy dotyczy również przypadku wymienionego w lit c),
b) w przypadku usługi „newslettera” – do czasu cofnięcia zgody,
c) w przypadku umowy sprzedaży świadczeń z oferty PROFIS – przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania,
d) w przypadku wizerunku osób uczestniczących w szkoleniu – przez okres eksploatacji wizerunku przez Administratora, PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa nie krócej niż przedawnienia zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży i nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania
10. Użytkownicy i Uczestnicy szkoleń mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje im również prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować niezawarciem umowy (dotyczy zamówień on-line).
12. Użytkownicy i Uczestnicy szkoleń mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane Użytkowników i Uczestników szkoleń nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.
14. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych osobowych,;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.9
1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Platformy dane dotyczące Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia zbierane są również automatycznie (pliki „cookies”). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta z Platformy.
2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Platformy, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia.
3. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i/lub Uczestników szkolenia i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Platformy. Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu na Platformie, a także pomiędzy Platformą a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
4. Użytkownik i/lub Uczestnik szkolenia może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
5. Każdy Użytkownik i/lub Uczestnik szkolenia może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
6. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” w przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.
1. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym rozdziale Administrator nie przewiduje możliwości rezygnacji z zakupu z oferty Administratora.
2. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży z Administratorem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia produktu mającego charakter materialny w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy niezwiązanej z wydaniem Konsumentowi produktu mającego charakter materialny, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od zawarcia umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do PROFIS drogą elektroniczną na adres bok@timedu.pl,przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej PROFIS lub drogą pocztową na adres siedziby PROFIS wskazany w pkt. I. 2 Regulaminu Platformy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że PROFIS zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PROFIS, PROFIS nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, płatność zrealizowana przez Konsumenta zostanie zwrócona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez PROFIS oświadczenia o odstąpieniu od umowy. PROFIS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. PROFIS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia, Konsument ma obowiązek zwrócić PROFIS produkt (mającego charakter materialny) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zwrócony na adres: PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że PROFIS nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży.
11. W przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy niezwiązanej z wydaniem Konsumentowi produktu mającego charakter materialny, tj. :
a) dotyczy szkolenia stacjonarnego – z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu PROFIS skreśli uczestnika szkolenia z listy
b) dotyczy szkolenia on-line – z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu PROFIS dezaktywuje kod dostępu do szkolenia przydzielony temu Konsumentowi.
12. PROFIS informuje, iż w przypadku Użytkowników będących Konsumentami zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy dotyczy umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli PROFIS wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PROFIS utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez PROFIS o utracie prawa odstąpienia od umowy.
13. Regulacje niniejszego rozdziału stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Platformy, w szczególności w zakresie realizacji usług, w formie pisemnej na adres: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15 bądź w formie elektronicznej na adres bok@timedu.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację, w szczególności imię i nazwisko (firmę), adres oraz dokładny opis podstawy reklamacji.
3. Reklamacja w szczególności może dotyczyć:
a) błędnie działającego systemu szkolenia on-line
b) błędnie działającego systemu zapisów do „newslettera” bądź jego wysyłki
4. Administrator zobowiązuje się do wysłania odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L Nr 165, str. 1) PROFIS jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
1. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy PROFIS a Użytkownikiem będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy PROFIS, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PROFIS.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a także prawo zmiany treści, interfejsu i funkcji Platformy (w tym w zakresie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji). PROFIS zastrzega sobie również wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu na Platformie treści o charakterze reklamowym.
5. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na bieżąco na stronie głównej Platformy www.timedu.pl, a także przy pierwszym po wprowadzeniu zamiany logowaniu na Konto Użytkownika.
6. Integralną częścią Regulaminu stanowi załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2021.
PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa
15-540 Białystok
Żurawia 71 lok. 1.15
e-mail bok@timedu.pl
 
 
Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów/ świadczeń*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie dotyczy:
data zawarcia umowy ………………………………….. data odbioru …………………..…………………………..
imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………………………………………………
adres konsumenta   …………………………………………………………………………………………………………………
Data i odpis konsumenta …………………………………………………………………………………………………………
 
* niepotrzebne skreślić                

Zaloguj się

Miło, że z nami byłaś/eś