TIMEDU_logo_podstawowe_RGB__

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników szkoleń w rozumieniu RODO jest PROFIS E. Fogiel SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 00000994639, NIP 9661979008, tel +48 667 890 030 , e-mail biuro@pro-fis.pl
2. PROFIS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
3. Wszystkie dane podane przez Użytkownika i Uczestnika szkolenia są automatycznie szyfrowane przed transmisją do PROFIS bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
4. Administrator gromadzi następujące rodzaje informacji:
a) dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa z NIP, numer PWZ, adres, adres e-mail, nr telefonu, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie bądź do wystawienia faktury,
b) dane osobowe Uczestnika szkolenia podawane w trakcie procedury składania zamówienia na szkolenie typu stacjonarnego i typu on-line w czasie rzeczywistym oraz potwierdzania obecności: imię i nazwisko, wizerunek,
c) dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies); przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies (Rozdział IX),
d) wizerunek uczestników szkoleń utrwalony w nagraniach
5. Dane osobowe podane są dobrowolnie i przetwarzane w jednym lub kilku poniższych celach:
a) założenia i prowadzenia Konta Użytkownika na Platformie – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
b) wykonania bezpłatnej usługi „newslettera” – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
c) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży świadczeń z oferty PROFIS oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego oraz dla celów rachunkowości i rozliczeń, w tym podatkowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, i c i f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest zawarcie i wykonanie umowy oraz prowadzenie działalności szkoleniowej przez ADO zgodnie z Regulaminem Platformy PROFIS
6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika i/lub Uczestnika szkoleń.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w szczególności podmioty prowadzące audyty, kontrole i ewaluacje.
8. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku prowadzenia Konta Użytkownika – do czasu skasowania Konta Użytkownika na Platformie, co nie koliduje z niezbędnym okresem przechowywania, gdy dotyczy również przypadku wymienionego w lit c),
b) w przypadku usługi „newslettera” – do czasu cofnięcia zgody,
c) w przypadku umowy sprzedaży świadczeń z oferty PROFIS – przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania,
d) w przypadku wizerunku osób uczestniczących w szkoleniu – przez okres eksploatacji wizerunku przez Administratora, PROFIS sp.j. nie krócej niż przedawnienia zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży i nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania
10. Użytkownicy i Uczestnicy szkoleń mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje im również prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować niezawarciem umowy (dotyczy zamówień on-line).
12. Użytkownicy i Uczestnicy szkoleń mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane Użytkowników i Uczestników szkoleń nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.
14. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych osobowych,;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Platformy dane dotyczące Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia zbierane są również automatycznie (pliki „cookies”).Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta z Platformy.
2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Platformy, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia.
3. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i/lub Uczestników szkolenia i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Platformy. Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu na Platformie, a także pomiędzy Platformą a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
4. Użytkownik i/lub Uczestnik szkolenia może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
5. Każdy Użytkownik i/lub Uczestnik szkolenia może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
6. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” w przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.
1. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym rozdziale Administrator nie przewiduje możliwości rezygnacji z zakupu z oferty Administratora.
2. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży z Administratorem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia produktu mającego charakter materialny w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy niezwiązanej z wydaniem Konsumentowi produktu mającego charakter materialny, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od zawarcia umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do PROFIS drogą elektroniczną na adres bok@timedu.pl,przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej PROFIS lub drogą pocztową na adres siedziby PROFIS wskazany w pkt. I. 2 Regulaminu Platformy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że PROFIS zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PROFIS, PROFIS nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, płatność zrealizowana przez Konsumenta zostanie zwrócona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez PROFIS oświadczenia o odstąpieniu od umowy. PROFIS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. PROFIS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia, Konsument ma obowiązek zwrócić PROFIS produkt (mającego charakter materialny) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zwrócony na adres: PROFIS E. Fogiel Spółka komandytowa, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15 A,B
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że PROFIS nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży.
11. W przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy niezwiązanej z wydaniem Konsumentowi produktu mającego charakter materialny, tj. :
a) dotyczy szkolenia stacjonarnego – z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu PROFIS skreśli uczestnika szkolenia z listy
b) dotyczy szkolenia on-line – z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu PROFIS dezaktywuje kod dostępu do szkolenia przydzielony temu Konsumentowi.
12. PROFIS informuje, iż w przypadku Użytkowników będących Konsumentami zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy dotyczy umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli PROFIS wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PROFIS utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez PROFIS o utracie prawa odstąpienia od umowy.
13. Regulacje niniejszego rozdziału stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Platformy, w szczególności w zakresie realizacji usług, w formie pisemnej na adres: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15 A,B bądź w formie elektronicznej na adres bok@timedu.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację, w szczególności imię i nazwisko (firmę), adres oraz dokładny opis podstawy reklamacji.
3. Reklamacja w szczególności może dotyczyć:
a) błędnie działającego systemu szkolenia on-line
b) błędnie działającego systemu zapisów do „newslettera” bądź jego wysyłki
4. Administrator zobowiązuje się do wysłania odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L Nr 165, str. 1) PROFIS jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zaloguj się

Miło, że z nami byłaś/eś